INSTRUKTORZY

MAESTROS


Agata Czartoryska (Poznań)

________

Michał Kaczmarek (Poznań)

Założyciele pierwszego w Polsce Teatru Tanga, twórcy Akademii Casa Buena w Poznaniu. Współtworzą poznańskie środowisko tanga; pomysłodawcy i organizatorzy pierwszych dużych wydarzeń o charakterze międzynarodowym: festiwalu "Ocho Pasos", maratonu "La Endorfina", encuentro milonguero "La Mirada". Organizatorzy największego w kraju festiwalu "Tango Barocco" w Żaganiu.

Prowadzą regularne zajęcia tanga argentyńskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, w Akademii Casa Buena oraz w dwóch szkołach tańca - El Ritmo Dance Studio i Bestime.

Od trzech lat tworzą spektakle oparte na technice tanga argentyńskiego. Tak powstały: "Argentyna (2018)", "Buenos Aires hora cero (2019)", "Tango jest Kobietą (2021)"; obecnie prowadzą próby do spektaklu o polskim tangu "Rebeka", którego premiera przewidziana jest na październik 2021 roku.

_________

Founders of the first Tango Theater in Poland, founders of the Casa Buena Academy in Poznań. They co-create the Poznań tango community; originators and organizers of the first major international events: the "Ocho Pasos" festival, the "La Endorfina" marathon, and the "La Mirada" encuentro milonguero. The organizers of the country's largest festival "Tango Barocco" in Żagań.

They conduct regular Argentine tango classes at all levels, at Casa Buena Academy and in two dance schools - El Ritmo Dance Studio and Bestime.

For three years they have been creating performances based on the Argentine tango technique. This is how: "Argentina (2018)", "Buenos Aires hora cero (2019)", "Tango is a Woman (2021)"; they are currently rehearsing a show about Polish tango "Rebeka", which is scheduled for October 2021.


Luiza Almiron (Warszawa)

________

Marcelo Almiron (Arg/PL)

Polsko-argentyńskie małżeństwo "Los Almis" które ma za sobą ogromne doświadczenie – zarówno w tangu argentyńskim, jak też innych formach tańca oraz technikach pracy z ciałem.

Uczą na stałe w Warszawie:

MARCELO – Argentyńczyk pochodzący z Buenos Aires - profesjonalny tancerz, choreograf i nauczyciel, który ma za sobą olbrzymie i wszechstronne doświadczenie, które wchłonął od najlepszych nauczycieli i maestros w Buenos Aires. Od dawna występował na prestiżowych i tradycyjnych scenach Buenos Aires (w show tangowych): La Cumparsita, Bar Sur, La Ventana, El Viejo Almacen, Homero Manzi y Cafe Tortoni.

LUIZA – żona Marcela, jest jedną z pierwszych tancerek i nauczycielek tanga w Polsce. Od 2009 r. pracuje razem ze swoim mężem Marcelo. W Buenos Aires pracowała, ucząc tanga z Oskym Casasem w jednej z najpopularniejszych tradycyjnych milong: w El Beso (2007-2008). Razem z Oskym tańczyli pokazy na takich milongach jak „Milonguita” i „Cachirulo” w Buenos Aires.

Ze swoim byłym partnerem Jakubem Korczewskim otworzyła pierwszą regularną szkołę tanga w Polsce (2003) i pracowała z nim przez 5 lat. We współpracy z Luisem Bianchi (tancerz z Buenos Aires) wyprodukowała pierwsze polskie show tangowe dla teatru („Tango Historias” 2006), w którym występowała także jako tancerka (Warszawa i Koszalin 2006).

Luiza i Marcelo proponują Wam tango argentyńskiego prosto z kolebki tanga z BUENOS AIRES - we wszystkich jego kolorach i odcieniach !!!

Ich taniec to kwintesencja tanga, to pasja, namiętność, to rozmowa na różnych poziomach.

_________

Polish-Argentinean couple "Los Almis" who have a lot of experience - both in Argentine tango, as well as other forms of dance and body work techniques.

They teach permanently in Warsaw:

MARCELO - Argentinean from Buenos Aires - a professional dancer, choreographer and teacher who has a huge and comprehensive experience behind him, which he absorbed from the best teachers and maestros in Buenos Aires. For a long time he has performed on prestigious and traditional stages of Buenos Aires (in tango shows): La Cumparsita, Bar Sur, La Ventana, El Viejo Almacen, Homero Manzi y Cafe Tortoni.

LUIZA - Marcel's wife, is one of the first tango dancers and teachers in Poland. Since 2009, she has been working with her husband Marcelo. In Buenos Aires she worked teaching tango with Osky Casas in one of the most popular traditional milongas: in El Beso (2007-2008). Together with Osky, they danced shows at milongas such as "Milonguita" and "Cachirulo" in Buenos Aires.

With her former partner Jakub Korczewski, she opened the first regular tango school in Poland (2003) and worked with him for 5 years. In cooperation with Luis Bianchi (a dancer from Buenos Aires), she produced the first Polish tango show for the theater ("Tango Historias" 2006), in which she also performed as a dancer (Warsaw and Koszalin 2006).

Luiza and Marcelo are offering you Argentinean tango straight from the cradle of tango from BUENOS AIRES - in all its colors and shades.

Their dance is the essence of tango, it is passion, passion, it is conversation on various levels.

Urszula Nowocin (Warszawa)

________

Fernando Romero Chucky (Arg/PL)

Chucky pochodzi z Rosario (Argentyna) a Ula z Warszawy. Od dwóch lat pracują razem, uczą i występują w Polsce, Włoszech, Holandii. Organizują warsztaty, weekendy i campy folkowo-tangowe w całej Polsce.

Ich drogi były bardzo podobne: on w wieku 5 lat trafia do baletu folklorystycznego, ona w wieku 5 lat wybiera balet klasyczny. Jego droga do Polski usnuta jest milionem tanecznych doświadczeń i przygód, niezliczonymi sukcesami w folklorze, tangu a nawet sztuce cyrkowej! Pracował w obu Amerykach, Afryce, Australii, licznych krajach Europejskich, a nawet na Syberii i w Chinach.

Ula w folklorze argentyńskim zakochuje się od pierwszych warsztatów, w których bierze udział w 2016 roku. Później wyjeżdża na ponad pół roku do Argentyny i tam ogarnia ją totalna folkowa gorączka.

_________

Chucky comes from Rosario (Argentina) and Ula from Warsaw. For two years they have been working together, teaching and performing in Poland, Italy and the Netherlands. They organize workshops, weekends and folk-tango camps all over Poland.

Their paths were very similar: he goes to folk ballet at the age of 5, she chooses classical ballet at the age of 5. His road to Poland is full of millions of dancing experiences and adventures, countless successes in folklore, tango and even circus art! He has worked in the Americas, Africa, Australia, many European countries, and even in Siberia and China.

A hive has fallen in love with Argentinian folklore since the first workshop in which he participates in 2016. Later, she goes to Argentina for over half a year, where she is overwhelmed by total folk fever